Vad innebär en oäkta förening?

Som ni kanske känner till är Vargen8 en oäkta förening.

I dagsläget behandlas bostadsrättsföreningar olika ur skattemässig synvinkel beroende på hur verksamheten inom föreningen bedrivs. En så kallad ”äkta” förening beskattas för en schablonintäkt enligt särskilda regler som gäller för bostadsföretag i stället för sina hyres- och avgiftsintäkter, medan en så kallad ”oäkta” förening beskattas enligt de grunder som gäller för aktiebolag och aktieägare.

Beskattningen i en Oäkta förening sker enligt 24 § Kommunalskattelagen (KL), och innebär att

– samtliga intäkter blir skattepliktiga.

– samtliga kostnader blir avdragsgilla (fastighetsskatt, reparationer, löner, värdeminskning m.m.).

– föreningen kan göra avsättningar till periodiseringsfond.

– föreningen betalar 28 % skatt på en eventuell vinst.

Vid jämförelsen mellan lokaler och bostäder (enligt RSV:s rekommendation) tilldelades lägenheterna avsedda för boende ett uppskattat marknadsmässigt hyresvärde (alternativt bruksvärde). Detta värde ligger vanligtvis på en mycket högre nivå än vad de faktiska årsavgifterna i föreningen gör.

Föreningen uttagsbeskattas för ”mellanskillnaden”, mellan den tilldelade jämförelsehyran och de faktiska årsavgifterna, enligt reglerna i 22 § anv 1 KL. Skattesatsen är 28 %.

Detta innebär att som medlem i Vargen8 tilldelas du ett skattemässigt förmånsvärde vilket utgörs av skillnaden mellan månadsavgiften och en bedömd marknadshyra för bostaden.

Detta förmånsvärde redovisas som en ”utdelning” på en kontrolluppgift som skickas till varje medlem från vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna.

Som medlem i föreningen uppges detta värde i deklarationsblanketten som en inkomst av kapital som du beskattas för.

Fn finns lättnadsregler vilka innebär att man i de flesta fall kan undvika en beskattning.

Som medlem måste du dock själv justera för detta och redovisa din beräkning på särskild bilaga (blankett K12).