Årsstämma 2019

Kallelse: Årsstämma 2019 Brf Vargen 8
Brf Vargen 8, kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tid: 2019-06-13, kl 19:00. Buffé serveras från kl 18:00
Plats: Källaren på Restaurang Asahi, Sveavägen 35

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Propositioner
  2. Inkomna motioner kommer delas ut i brevlådorna
 18. Avslutande

Motioner/förslag från medlemmar
Medlemmar har möjlighet att lämna in motioner till stämman (epost styrelsen@vargen8.se eller via föreningens fysiska brevlåda). Sådana förslag måste vara styrelsen tillhanda senast 2019-05-26 kl 24:00, för att kunna behandlas på stämman (under § 17 b).

Rösträtt, ombud och biträde
Se föreningens stadgar. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, undertecknad och dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Välkomna!
Styrelsen, Brf Vargen 8